Revidert og godkjent av årsmøtet 23.03.2023

 

§ 1  Navn

Foreningens navn er Alta historielag. Alta historielag skal være registrert i Brønnøysundregistrene (Enhetsregisteret, Frivillighetsregisteret og Merverdiavgiftsregisteret).

§ 2  Formål

Organisasjonens formål er å skape møteplasser og tjenester for alle som er interessert i lokalhistorie knyttet til Alta kommune og gjennom dette legge til rette for at materielle så vel som immaterielle historiske verdier blir funnet, bevart og formidlet. Alta historielag skal fremme lokalhistorisk forskning og skape forståelse for den verdien lokalhistorie har for vår identitet og kulturarv.

§ 3  For å oppnå formålet, skal foreningen:

 • Samarbeide med andre lag/foreninger, kommuner/fylkeskommune, muséer, forskningsinstitusjoner og andre som kan bidra til økt engasjement og aktivitet.
 • Tilføre medlemmene kunnskap og inspirasjon og legge til rette for faglig fellesskap og kunnskapsdeling.
 • Utgi litteratur med lokalhistorisk innhold i form av bøker, tidsskrifter, kalendere m.v.
 • Bidra til bevaring, transkribering og digitalisering av kilder som er verdifulle for vår kulturarv og gjøre disse tilgjengelig på internett.
 • Fremme foreningens budskap overfor politiske myndigheter og andre samfunnsaktører.
 • Bidra med andre tiltak for å oppfylle foreningens formål.
 • Alta historielag er partipolitisk og religiøst en nøytral og uavhengig forening.

§4   Medlemskap

Personlig medlemskap kan tegnes av privatpersoner.

Offentlige institusjoner som muséer, kommuner og bibliotek, samt frivillige organisasjoner innen kulturvernfeltet kan tegne institusjonsmedlemskap. Institusjonelle medlemmer gis tilgang til informasjonsskriv/nyhetsbrev fra Alta historielag og vil kunne møte på lagets medlemsmøter/årsmøter.

Bedrifter hjemmehørende i Alta kommune kan også tegne medlemskap og vil da ha samme tilganger og rettigheter som offentlige institusjoner og organisasjoner innen kulturvernfeltet.

Medlemskap gjelder for ett kalenderår og vil deretter bli automatisk fornyet såfremt ikke skriftlig oppsigelse er mottatt eller medlemmet, etter å ha mottatt betalingsvarsel, unnlater å betale kontingent.

Alta historielags årsmøte kan utnevne æresmedlemmer. Æresmedlemmer har alle rettigheter som øvrige medlemmer, men er fritatt for å betale årskontingent. Æresmedlemmer vil også vederlagsfritt motta bøker, tidsskrifter og kalendere som Alta historielag utgir.

§ 5   Organer

         Foreningens organer er:

 1. Årsmøtet
 2. Styret
 3. Valgkomitéen
 4. Revisor
 5. Redaksjonskomitéer og prosjektgrupper oppnevnt av styret

§ 6   Årsmøtet

Det ordinære årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Senest en måned før årsmøtet skal medlemmene varsles om berammelsen gjennom informasjon på historielagets hjemmeside. Innkalling med dagsorden og møtedokumenter gjøres kjent minst 14 dager før møtet. Innkalling og møtedokumenter gjøres tilgjengelig for medlemmer på lagets hjemmeside, samt som e-postutsendelse eller som ordinær postutsendelse til medlemmer hvor vi ikke har epostadresse.

Saker som ønskes fremmet på det ordinære årsmøtet, må være innsendt til Alta historielags styre senest tre uker før dette skal avholdes.

Alle medlemmer som har betalt kontingent eller som er æresmedlemmer har møte- og stemmerett under årsmøtet. Ingen kan møte som fullmektig for andre medlemmer.

Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte når styret eller minst 1/5 av medlemmene krever det. Slik innkalling skjer med minst 14 dagers varsel.

§ 7   Saker som behandles på det ordinære årsmøtet

 1. Styrets årsberetning og revidert regnskap
 2. Budsjett for neste år
 3. Fastsettelse av kontingent for medlemmer (personlige og andre)
 4. Andre saker som er nevnt i innkallingen

Videre skal det foretas følgende valg:

 1. Møteleder, referent og to til å underskrive protokollen.
 2. Styre, i henhold til vedtektenes § 8
 3. Styrets leder
 4. Revisor
 5. Valgkomité, i henhold til vedtektenes § 9

§ 8   Styret

Alta historielags virksomhet ledes av et styre med syv medlemmer inklusiv leder. Leder og øvrige styremedlemmer velges for to år av gangen. Videre velges to vararepresentanter til styret for to år. Varamedlemmene møter på styremøtene med tale- og forslagsrett. Styret holder regelmessige møter og er beslutningsdyktig når minst tre stemmeberettigede er til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Varamedlemmer er stemmeberettiget når de møter for et styremedlem. Det skal føres protokoll fra styremøtene. Avskrift av protokollen gjøres tilgjengelig for samtlige styremedlemmer og varamedlemmer.

Styret konstituerer seg selv med nestleder og andre funksjoner styret finner formålstjenlig.

Styret forplikter historielaget utad ved underskrift av styrets leder. Styret kan i tillegg tildele signaturrett til en eller flere styremedlemmer som sammen, eller hver for seg, kan forplikte laget med sin/sine underskrift(er).

§ 9   Valgkomitéen

Valgkomitéen består av tre medlemmer som velges for to år av gangen. Valgkomitéen velges av årsmøtet etter innstilling fra styret. Komitéens oppgave er å avgi innstilling til valg på det ordinære årsmøtet. De foreslåtte kandidater skal være forespurt og sagt seg villige.

§ 10  Stemmegivning

Alle beslutninger på årsmøtet og i styret treffes ved alminnelig flertall av de avgitte stemmer når ikke annet er bestemt i disse vedtektene. Ved stemmelikhet for valg til tillitsverv avgjøres valget ved loddtrekning. Avstemning ved valg på årsmøtet skal foregå skriftlig dersom minst to stemmeberettiget krever dette.

§ 11  Endring av vedtektene

Vedtektsendringer kan vedtas av årsmøtet med ⅔ flertall av de avgitte stemmer.

§ 12  Opphør av Alta historielag

Beslutning om opphør kan bare fattes på ordinært årsmøte. For gyldig beslutning kreves ¾ av de avgitte stemmene. Det årsmøtet som treffer beslutning om oppløsing av laget, gjør også vedtak om den praktiske avvikling av laget. Årsmøtet fastsetter videre hvordan lagets midler skal anvendes ved et opphør. En slik anvendelse av lagets midler skal skje innenfor rammen av vedtektenes § 2 (formålsparagrafen).